چرا باتری ماشین های شارژی خراب می شود ؟

چرا باتری ماشین های شارژی خراب می شود ؟