چه نوع باتری برای خودروهای بزرگ مناسب است ؟

چه نوع باتری برای خودروهای بزرگ مناسب است ؟